Warszawa Gdańsk Bytom
Biuro Karier 3
Strona główna > Regulamin Praktyk studenckich

Regulamin Praktyk studenckich

 

Załącznik do Zarządzenia Rektora PJATK z dnia 30 września 2018 r. sprawie praktyk studenckich w Polsko – Japońskiej Akademii Technik Komputerowych

 

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH

W POLSKO - JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH

 

Rozdział 1

Postanowienie ogólne

§ 1

Obowiązek realizacji praktyk studenckich dotyczy studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych pierwszego stopnia (w tym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość) oraz studentów studiów jednolitych magisterskich.

§ 2

Dla każdego kierunku studiów obowiązuje kierunkowe sprawozdanie z praktyk studenckich, których wzory stanowią załączniki od 1 do 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Sprawozdanie z praktyk uwzględnia w szczególności:

a)    cel praktyk;

b)   kierunkowe efekty kształcenia właściwe dla praktyk na danym kierunku;

c)    metody i sposoby weryfikacji efektów kształcenia i oceny;

d)   ogólny wymiar praktyki.

Rozdział 2

Organizacja praktyk

§ 4

Nadzór nad organizacją i oceną praktyk ze strony PJATK sprawuje Pełnomocnik Rektora do spraw Praktyk Studenckich.

§ 5

Praktyki studenckie mogą odbywać się w czasie roku akademickiego, jeśli nie utrudniają przebiegu studiów.

§ 6

Student może skorzystać z ofert praktyk umieszczonych na portalu Biura Praktyk praktyki.pjwstk.edu.pl lub może zaproponować Pracodawcę, który zgadza się na przeprowadzenie praktyki.

§ 7

Praktyki należy odbyć do końca wybranego trybu studiów.

§ 8

Praktyki powinny być rozliczone nie później niż miesiąc po ich ukończeniu.

Rozdział 3

Warunki zaliczenia praktyk

 

§ 9

Zaliczenia praktyk studenckich dokonuje Pełnomocnik Rektora do spraw praktyk studenckich.

§ 10

Studenci zatrudnieni w ramach umowy o pracę/dzieło/zlecenie/etc. lub odbywający wolontariat mogą zaliczyć praktykę na podstawie przepracowanej/zrealizowanej liczby godzin właściwej (wymaganej) dla danego Wydziału, o ile charakter pracy spełnia wymagania programu praktyk realizowanym na właściwym Wydziale.

§ 11

 1. Warunkiem zaliczenia praktyk jest wypełnienie przez Studenta i jego Pracodawcę Sprawozdania z Praktyk.
 2. Wzory Sprawozdań z Praktyk dla poszczególnych Wydziałów stanowią załączniki  do niniejszego regulaminu oraz są dostępne na stronie praktyki.pjwstk.edu.pl.
 3. Jeden z dokumentów: umowa o pracę/dzieło/zlecenie/etc. lub Sprawozdanie z Praktyk  musi zawierać podpis lub podpis i pieczątkę Pracodawcy.

 

Rozdział 4

Wymiar godzin praktyk

§ 12

1. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia (z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość) oraz studenci studiów jednolitych magisterskich, którzy rozpoczęli studia po roku akademickim 2008/2009 i do roku akademickiego 2016/2017 (włącznie), są zobowiązani do odbycia praktyk studenckich w następującym wymiarze godzin:

 • Wydział Informatyki (kierunek: Informatyka) w Warszawie, Gdańsku  - 160 godzin;
 • Wydział Kultury Japonii (kierunek: Kulturoznawstwo) w Warszawie - 120 godzin;
 • Wydział Sztuki Nowych Mediów (kierunek: Architektura Wnętrz) w Warszawie - 200 godzin;
 • Wydział Sztuki Nowych Mediów (kierunek: Grafika) w Warszawie - 120 godzin;
 • Wydział Sztuki Nowych Mediów (kierunek: Grafika) w Gdańsku - 120 godzin;
 • Wydział Zarządzania Informacją (kierunek: Zarządzanie) w Warszawie - 120 godzin.

2. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia (z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość) oraz studenci studiów jednolitych magisterskich, którzy rozpoczęli studia w roku 2017/2018, są zobowiązani do odbycia praktyk studenckich w następującym wymiarze godzin:

 • Wydział Informatyki (kierunek: Informatyka) w Warszawie i Gdańsku - 160 godzin;
 • Wydział Kultury Japonii (kierunek: Kulturoznawstwo) w Warszawie - 120 godzin;
 • Wydział Sztuki Nowych Mediów (kierunek: Architektura Wnętrz) w Warszawie - 200 godzin;
 • Wydział Sztuki Nowych Mediów (kierunek: Grafika) w Warszawie - 120 godzin;
 • Wydział Sztuki Nowych Mediów (kierunek: Grafika) w Gdańsku - 120 godzin;
 • Wydział Zarządzania Informacją (kierunek: Zarządzanie informacją) w Warszawie - 480 godzin.

3. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia (z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość) oraz studenci studiów jednolitych magisterskich, którzy rozpoczęli studia od roku 2018/2019, są zobowiązani do odbycia praktyk studenckich w następujących wymiarach czasowych:

 • Wydział Informatyki (kierunek: Informatyka) w Warszawie - 160 godzin;
 • Wydział Informatyki (kierunek: Informatyka) w Gdańsku - 480 godzin;
 • Wydział Kultury Japonii (kierunek: Kulturoznawstwo) w Warszawie - 480 godzin;
 • Wydział Sztuki Nowych Mediów (kierunek: Architektura Wnętrz) w Warszawie - 200 godzin;
 • Wydział Sztuki Nowych Mediów (kierunek: Grafika) w Warszawie - 120 godzin;
 • Wydział Sztuki Nowych Mediów (kierunek: Grafika) w Gdańsku - 120 godzin;
 • Wydział Zarządzania Informacją (kierunek: Zarządzanie informacją) w Warszawie - 480  godzin.

§ 13

Zaliczenie obowiązkowej liczby godzin praktyk do końca trybu studiów, jest warunkiem koniecznym do uzyskania absolutorium.

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

§ 14

Praktyki mogą mieć charakter odpłatny i nieodpłatny.

§ 15

PJATK nie pokrywa kosztów związanych z organizacją praktyk.

§ 16

Jeśli wymaga tego organizator praktyki lub Pracodawca, student ma obowiązek wykupić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Student może też ubezpieczyć się, we własnym zakresie, niezależnie od tego, czy takie ubezpieczenie będzie przez ww. wymagane.

§ 17

Pracodawca może wymagać od studenta dostarczenia skierowania na praktyki podpisanego przez PJATK. (załącznik nr 8). Skierowanie wypełnia Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich.

§ 18

1.  W celu umożliwienia Studentom wyboru odpowiednich praktyk, kierowane do PJATK oferty  praktyk studenckich są umieszczane na portalu Biura Karier (www.praktyki.pjwstk.edu.pl).

2.  Wykaz praktyk jest zarządzany przez Pełnomocnika Rektora do spraw praktyk studenckich.

3. Pracownicy PJATK posiadający informacje o ofercie praktyk są zobowiązani przekazać informację na ten temat do Biura Karier lub do Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich lub przekazania oferty Pełnomocnikowi Rektora ds. Praktyk studenckich.

 

 

Załączniki:

 1.        Wzór sprawozdania z praktyk dla Wydziału Informatyki,
 2.        Wzór sprawozdania z praktyk dla Wydziału Sztuki Nowych Mediów – Kierunek Grafika,
 3.        Wzór sprawozdania z praktyk dla Wydziału Sztuki Nowych Mediów – Kierunek Architektura Wnętrz,
 4.        Wzór sprawozdania z praktyk dla Wydziału Zarządzania Informacją do 2016/2017,
 5.        Wzór sprawozdania z praktyk dla Wydziału Zarządzania Informacją od 2017/2018,
 6.        Wzór sprawozdania z praktyk dla Wydziału Kultury Japonii,
 7.        Wzór sprawozdania dla Pracodawców zagranicznych,
 8.        Skierowanie na praktykę.

Loga: Kapitał Ludzki, PJWSTK, Europejski Fundusz Społeczny
 
Projekt „Uczelnia bliżej biznesu – absolwent bliżej pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego