Warszawa Gdańsk Bytom
Biuro Karier 3
Strona główna > Regulamin Praktyk studenckich

Regulamin Praktyk studenckich

 

Regulamin Praktyk Studenckich 

W Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne i cele praktyk studenckich

§1. Zgodnie z uchwałą senatu PJATK, Studenci studiów stacjonarnych, niestacjonarnych I stopnia (w tym internetowych) oraz studenci studiów jednolitych magisterskich są zobowiązani do zaliczenia praktyk studenckich.

§2. Praktyki należy zaliczyć do końca wybranego trybu studiów.

§3. Odbycie praktyk studenckich ma na celu:

 • zapoznanie Studentów z działalnością i organizacją firm stosujących zaawansowane technologie i systemy informatyczne lub telekomunikacyjne;
 • weryfikację, rozwinięcie i praktyczne zastosowanie nabytych w czasie studiów umiejętności;
 • zdobycie doświadczenia, wiedzy o rynku pracy oraz umiejętnościach wymaganych w pracy, a także dokonanie samooceny umiejętności Studenta w celu zwiększenia możliwości skutecznego konkurowania na rynku pracy;
 • określenie tematyki lub zakresu pracy inżynierskiej, realizowanej w wybranej przez Studenta specjalności, w celu zwiększenia możliwości praktycznych zastosowań wyników pracy.

 

Rozdział 2:

Organizacja praktyk

§4. Nadzór nad organizacją i oceną praktyk ze strony PJATK sprawuje Pełnomocnik Rektora do spraw Praktyk Studenckich, oraz kierownicy katedr lub osoby przez nich wyznaczone.

§5 Student może skorzystać z ofert praktyk umieszczonych na portalu Biura Praktyk praktyki.pjwstk.edu.pl lub sam może zaproponować Pracodawcę, który zgadza się na odbycie praktyki.

§6. Student może zostać skierowany na praktykę do firmy, z którą PJATK ma podpisaną umowę o współpracy.

§7. Studenci zatrudnieni w ramach umowy o pracę/dzieło/zlecenie/etc. lub odbywający wolontariat mogą zaliczyć praktykę na podstawie przepracowanych/zrealizowanych ilości godzin odpowiednich dla Wydziału. Warunkiem zaliczenia jest wypełnienie przez Studenta i jego Pracodawcę kryteriów zaliczenia praktyk określonych w regulaminie praktyk.

§8. Praktyki studenckie mogą odbywać się w czasie roku akademickiego, jeśli nie utrudniają przebiegu studiów.

Rozdział 3:

Warunki zaliczenia praktyk

§9. Zaliczenia praktyk studenckich dokonuje Pełnomocnik Rektora do spraw praktyk studenckich.

§10.1. Warunkiem zaliczenia praktyki jest przedstawienie sprawozdania z praktyki oraz pozytywnej oceny dokonanej przez opiekuna praktyki wyznaczonego przez pracodawcę.

§10.2. Sprawozdanie z praktyki powinno być przygotowane na formularzu pobranym ze strony Biura Karier i powinno zawierać:

 • okres trwania praktyki;
 • nazwę jednostki organizacyjnej, w której Student odbywał praktykę;
 • temat praktyki;
 • opis zakresu powierzonych obowiązków i przebiegu praktyki;
 • uwagi Studenta o przebiegu praktyki;
 • potwierdzenie odbycia praktyki oraz jej ocenę przez opiekuna praktyki.

§10.3. Sprawozdanie jest nieważne bez podpisu i pieczątki opiekuna praktyki lub pracodawcy.

§11. Sprawozdanie z praktyki jest oceniane przez Pełnomocnika Rektora do spraw Praktyk Studenckich albo Kierownika Katedry lub osobę przez niego wyznaczoną. Dla roczników posiadających indeksy ocena sprawozdania jest umieszczana w indeksie (strona 82) pod tytułem „Praktyka studencka” (strona 82) z podanym wymiarem godzin odpowiadającym czasowi trwania praktyki na wybranym kierunku studiów.

§12.1. Ustala się następujący wymiar czasu trwania praktyk:

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia (w tym studenci internetowi), oraz studenci studiów jednolitych magisterskich, którzy rozpoczęli studia po roku 2008/2009 a do 2016/2017 (włącznie) są zobowiązani do odbycia praktyk studenckich w następujących wymiarach czasowych:

 • Wydział Informatyki (kierunek: Informatyka) w Warszawie, Gdańsku  160 godzin
 • Wydział Kultury Japonii (kierunek: Kulturoznawstwo) w Warszawie 120 godzin
 • Wydział Sztuki Nowych Mediów (kierunek: Architektura Wnętrz) w Warszawie 200 godzin
 • Wydział Sztuki Nowych Mediów (kierunek: Grafika) w Warszawie 120 godzin
 • Wydział Sztuki Nowych Mediów (kierunek: Grafika) w Gdańsku 120 godzin
 • Wydział Zarządzania Informacją (kierunek: Zarządzanie) w Warszawie 120 godzin

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia (w tym studenci internetowi), oraz studenci studiów jednolitych magisterskich, którzy rozpoczęli studia od roku 2017/2018 są zobowiązani do odbycia praktyk studenckich w następujących wymiarach czasowych:

 • Wydział Informatyki (kierunek: Informatyka) w Warszawie i Gdańsku 160 godzin
 • Wydział Kultury Japonii (kierunek: Kulturoznawstwo) w Warszawie 120 godzin
 • Wydział Sztuki Nowych Mediów (kierunek: Architektura Wnętrz) w Warszawie 200 godzin
 • Wydział Sztuki Nowych Mediów (kierunek: Grafika) w Warszawie 120 godzin
 • Wydział Sztuki Nowych Mediów (kierunek: Grafika) w Gdańsku 120 godzin
 • Wydział Zarządzania Informacją (kierunek: Zarządzanie informacją) w Warszawie 480 godzin (12 tygodni)  

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia (w tym studenci internetowi), oraz studenci studiów jednolitych magisterskich, którzy rozpoczęli studia od roku 2018/2019, są zobowiązani do odbycia praktyk studenckich w następujących wymiarach czasowych:

 • Wydział Informatyki (kierunek: Informatyka) w Warszawie i Gdańsku 160 godzin
 • Wydział Kultury Japonii (kierunek: Kulturoznawstwo) w Warszawie 480 godzin (12 tygodni)
 • Wydział Sztuki Nowych Mediów (kierunek: Architektura Wnętrz) w Warszawie 200 godzin
 • Wydział Sztuki Nowych Mediów (kierunek: Grafika) w Warszawie 120 godzin
 • Wydział Sztuki Nowych Mediów (kierunek: Grafika) w Gdańsku 120 godzin
 • Wydział Zarządzania Informacją (kierunek: Zarządzanie informacją) w Warszawie 480 godzin (12 tygodni)  

 

§13. Studenci zatrudnieni w ramach umowy o pracę/dzieło/zlecenie etc. lub odbywający wolontariat mogą uzyskać zaliczenie praktyki wypełniając sprawozdanie i dostarczając zaświadczenia o zatrudnieniu (kopie umów o pracę/dzieło/zlecenie/pracę) lub wolontariacie. Jeden z dokumentów musi zawierać pieczątkę i podpis Pracodawcy.

§14.1. Praktyki powinny być rozliczone nie później niż miesiąc po ich ukończeniu.

§15.Niedostarczenie przez praktykanta sprawozdania z praktyki lub zaświadczenia o zatrudnieniu lub wolontariacie w terminie umożliwiającym zaliczenie praktyk do końca semestru powoduje nie zaliczenie praktyki w tym semestrze. Praktyka może zostać zaliczona w semestrze następnym, pod warunkiem, że Student uzyska zaliczenie przed ukończeniem trybu studiów. Jeśli Student nie uzyska zaliczenia obowiązkowej ilości praktyk do końca trybu studiów nie uzyskuje absolutorium.

§16. Tematyka praktyk musi być związana z kierunkiem studiów.

 

Rozdział 4

Postanowienia końcowe

§17. Studenci mogą za czas praktyk otrzymać wynagrodzenie od Pracodawcy, z którym nawiązali stosunek pracy określony odrębnymi przepisami (na przykład: umowy o pracę, umowy zlecenia lub o dzieło).

§18. PJATK nie pokrywa kosztów związanych z organizacją praktyk.

§19. Wszystkie skierowane do PJATK oferty praktyk studenckich powinny zostać umieszczone na portalu Biura Karier (www.praktyki.pjwstk.edu.pl) w celu umożliwienia Studentom wyboru praktyki. Portal praktyk będzie zarządzany przez Pełnomocnika Rektora do spraw praktyk studenckich. Pracownicy PJATK posiadający informacje o ofercie praktyk są zobowiązani do umieszczenia informacji o ofercie w bazie danych poprzez portal praktyk lub przekazania oferty Pełnomocnikowi Rektora ds. Praktyk studenckich.

§20. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem stosuje się ustawę z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1991 r. w sprawie praktyk zawodowych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa z późniejszą zmianą z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365.), 12 lipca 2007 (Dz. U. z 2007 r. Nr 164 poz. 1166).

 

 

Data: 03 lipiec 2017 r.

 

Dr inż. Krzysztof Szklanny

Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich

 

Jeżeli aplikujesz na staż/praktykę/do pracy skontaktuj się z Akademickim Biurem Karier, 
pomożemy Ci przygotować profesjonalne CV, list motywacyjny, portfolio. 

 

Zajrzyj do pokoju 210 lub napisz biurokarier@pja.edu.pl;
Zapraszamy Zespół Doradców ABK

Loga: Kapitał Ludzki, PJWSTK, Europejski Fundusz Społeczny
 
Projekt „Uczelnia bliżej biznesu – absolwent bliżej pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego